Regulamin

REGULAMIN

30. Biegu Jagiełły Tip Topol Półmaratonu Pobiedziska

I. Cel imprezy:

 1. Upowszechnienie sportu i rekreacji wśród społeczeństwa gminy Pobiedziska,
 2. Promocja Miasta i Gminy Pobiedziska w Polsce i na Świecie,
 3. Popularyzacja biegania jako formy aktywnego trybu życia,
 4. Propagowanie rywalizacji w duchu fair play.

II. Organizator:

Organizatorem XXX Biegu Jagiełły – Tip Topol Półmaraton Pobiedziska (zwanego dalej Biegiem) jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pobiedziskach, ul. Różana 4a 62-010 Pobiedziska (zwany dalej Organizatorem).

III. Instytucje wspierające:

 1. Miasto i Gmina Pobiedziska.
 2. Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.
 3. Stowarzyszenie Pobiedziska Running Team.

IV. Sponsor tytularny:

Sponsorem tytularnym biegu jest firma Tip Topol Sp. z o. o.

V. Termin i miejsce:

 1. Bieg odbędzie się w niedzielę 7 lipca 2019 r. o godzinie 10.00. Miejsce startu i mety oraz biura zawodów wraz z szatniami i depozytem zlokalizowane będą w obiekcie szkolnym na terenie Gminy Pobiedziska. Szczegółowe informacje na temat funkcjonowania biura zawodów zostaną udostępnione na stronie www.polmaraton.pobiedziska.pl nie później, niż 30 dni przed startem biegu.
 2. Organizator nie przewiduje strzeżonego parkingu dla uczestników biegu.

VI. Trasa biegu:

 1. Długość trasy: 21,097km – trasa obejmuje 2 pętle, trasa posiada atest PZLA.
 2. Trasa będzie posiadała oznaczenie na każdym kilometrze.
 3. Na trasie zlokalizowane będą minimum 3 punkty z napojami, 1 punkt odżywczy oraz 2 kurtyny wodne.

VII. Uczestnictwo:

 1. W biegu prawo startu mają osoby, które do dnia 7 lipca 2019 roku ukończą 18 lat.
 2. Wszyscy zawodnicy startujący w biegu muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów:
  1. w dniu 6 lipca 2019 r. w godzinach od 16.00 do 20.00,
  2. w dniu 7 lipca 2019 r. w godzinach od 7.00 do 9.30.
 3. Zawodnicy w momencie stawienia się w Biurze Zawodów muszą posiadać dokument tożsamości z datą urodzenia oraz zdjęciem.
 4. Każdy uczestnik Biegu podpisuje deklarację o braku przeciwwskazań zdrowotnych.
 5. Dopuszcza się możliwość odbioru pakietu startowego przez inną osobę, z zastrzeżeniem że osoba ta musi przedstawić stosowne upoważnienie do odbioru pakietu startowego oraz przekazać Organizatorowi deklaracje, o której mowa w pkt. 4, podpisaną przez uczestnika biegu.
 6. Po upływie 3 godzin od momentu startu, meta biegu jest zamykana i kończony jest pomiar czasu. Uznaje się, że zawodnicy, którzy nie dotarli w czasie 3 godzin na metę, nie ukończyli biegu.
 7. Uczestników Półmaratonu obowiązują przepisy PZLA oraz niniejszy regulamin.

VIII. Zgłoszenia:

 1. Operatorem płatności jest tpay.com System płatności Tpay.com należąca do spółki Krajowy Integrator Płatności S.A., ul. Św. Marcin 73/6,61-808 Poznań, NIP: 7773061579, REGON: 300878437, KRS: 0000412357.
 2. Płatności elektroniczne Tpay.com: „Maratończyk” Maciej Łucyk, ul.Żegockiego 15, 61-693 Poznań, NIP:7661821861, regon: 302346704
 3. Zgłoszeń można dokonywać drogą elektroniczną przez wypełnienie formularza zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie www.polmatraton.pobiedziska.pl oraz wniesienie opłaty w terminie do dnia 1 lipca 2019 r. do godziny 24.00 lub do wcześniejszego osiągnięcia limitu uczestników wynoszącego 800 osób.
 4. Organizator dopuszcza możliwość wznowienia zapisów w biurze zawodów w przeddzień oraz w dniu biegu, tj. 6 i 7 lipca 2019 r.
 5. Kwota opłaty startowej wynosi:
  1. 50 zł w terminie do dnia 7 czerwca 2019 r.,
  2. 70 zł w terminie od dnia 8 czerwca 2019 r. do dnia 1 lipca 2019 r.,
  3. 100 zł w przeddzień oraz w dniu biegu gotówką w Biurze Zawodów (tylko w przypadku opisanym w pkt. VIII.4.)
 6. Mieszkańców Gminy Pobiedziska obowiązuje opłata w wysokości 50% wyżej podanych kwot z uwzględnieniem daty zgłoszeń.
 7. Uczestnicy biegu którzy ukończyli 70 lat lub posiadają orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności i dokonają rejestracji w terminie do dnia 7 czerwca 2019 r. lub do wcześniejszego wyczerpania limitu miejsc, będą zwolnieni z opłaty startowej.
 8. Każdy uczestnik po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego przekierowany zostanie na stronę płatności elektronicznej oraz poinstruowany o sposobie dokonania opłaty startowej.
 9. Po zatwierdzeniu wpłaty elektronicznej Tpay uczestnik zostanie umieszczony na liście startowej biegu.
 10. Organizator nie odpowiada za błędy elektronicznego systemu opłat oraz bankowości elektronicznej.
 11. Opłata startowa nie podlega zwrotowi.
 12. W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość przepisania pakietu startowego na inną osobę. Można tego dokonać w terminie do dnia 30 czerwca 2019 r.

IX. Kategorie:

 1. Kategoria generalna kobiet i mężczyzn.
 2. Kategorie wiekowe:
  Kobiety:
  K 18 (18‐29 lat), K 30 (30‐39 lat), K 40 (40‐49 lat), K 50 (50‐59 lat), K 60 (60‐69 lat), K 70 (70 lat i więcej)
  Mężczyźni:
  M 18 (18‐29 lat), M 30 (30‐39 lat), M 40 (40‐49 lat), M 50 (50‐59 lat), M 60 (60‐69 lat), M 70 (70 lat i więcej)
 3. Mieszkańcy Gminy Pobiedziska: kategoria kobiet i kategoria mężczyzn.

X. Zasady bezpieczeństwa:

 1. Bieg odbywać się będzie na trasie wyłączonej z ruchu drogowego. Wjazd na wyznaczoną trasę biegu mają wyłącznie oznakowane pojazdy służb porządkowych
  i służb medycznych.
 2. Wszyscy uczestnicy muszą stawić się w strefie startowej nie później niż 10 minut przed rozpoczęciem biegu.
 3. Wszyscy uczestnicy wystartują równocześnie ze startu wspólnego. Za moment startu wspólnego uważa się ustalony przez organizatora sygnał.
 4. Wszyscy zawodnicy, którzy nie ukończą biegu w regulaminowym czasie 3 godzin są zobowiązani do zejścia z trasy.
 5. Uczestnicy biegu są zobowiązaniu do przestrzegania należytej ostrożności na całej trasie biegu.
 6. Wszyscy uczestnicy muszą biec po oficjalnej trasie biegu. Opuszczanie i skracanie trasy biegu spowodowuje dyskwalifikację uczestnika.
 7. Bieg odbywać się będzie prawostronnie.
 8. Zawodnicy, kibice oraz inne osoby przebywające na trasie biegu są zobowiązane do bezwzględnego przestrzegania poleceń służb porządkowych.
 9. Organizator nie zaleca korzystania z urządzeń odtwarzających muzykę przez uczestników i nie podnosi odpowiedzialności za żadne incydenty spowodowane korzystaniem z tych urządzeń.

XI. Nagrody i świadczenia dla zawodników:

 1. Wszyscy zapisani i opłaceni uczestnicy biegu otrzymają pakiet startowy zawierający m.in. numer startowy z chipem elektronicznym i koszulkę techniczną w rozmiarze podanym podczas procesu rejestracji. Organizator zastrzega, iż:
  – w przypadku ewentualnych zapisów prowadzonych w dniu biegu liczba koszulek oraz wybór rozmiaru jest ograniczony,
  – w przypadku przepisania numeru startowego może nie być możliwości zmiany rozmiaru koszulki.
 2. Wszyscy zawodnicy, którzy ukończą Bieg w regulaminowym czasie 3 godzin, otrzymują pamiątkowy medal.
 3. Po biegu Organizator zapewnia ciepły posiłek oraz napoje.
 4. Zwycięzcy w kategorii generalnej kobiet (miejsca I-V nagrody pieniężne), mężczyzn (miejsca I-V– nagrody pieniężne).
 5. Za miejsca 1-3 w kat. wiekowych oraz kat. mieszkańców Gminy Pobiedziska wręczone zostaną puchary.

XII. Przetwarzanie danych osobowych oraz wykorzystanie wizerunku:

 1. Pobranie numeru startowego jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Biegu i wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych, udostępnienie wizerunku i wypowiedzi związanych z organizacją Biegu.
 2. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych, a od dnia 25 maja 2018r. jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pobiedziskach, ul. Różana 4a, 62-010 Pobiedziska, e-mail: osir@osir.pobiedziska.pl, tel.: 501379815 (zwany dalej „Administratorem”).
 3. Przekazanie Organizatorowi przez zawodnika danych osobowych oraz zgody na wykorzystanie wizerunku jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek uczestnictwa w imprezie pt. „30.Bieg Jagiełły Tip-Topol Półmaraton Pobiedziska”
 4. Dane osobowe zawodników (również wyniki z biegu) przetwarzane będą w celach organizacji i przeprowadzenia imprezy, organizacji Cyklu Grand Prix Wielkopolski w Półmaratonie 2019 (przekazanie danych do organizatora cyklu), wysyłania Zawodnikom za pomocą e-maili oraz SMS-ów informacji o imprezie i aktualnym przebiegu organizacji oraz innych imprezach, przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagród w konkursach zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 5. Wizerunek zawodników utrwalony w formie fotografii lub zapisu video i audio będzie wykorzystany przez Administratora, Gminę Pobiedziska oraz sponsora tytularnego imprezy – firmę TIP-TOPOL Sp. z o.o. w celu  promocji imprezy cyklicznej Bieg Jagiełły Tip-Topol Półmaraton Pobiedziska i innych działań promocyjnych w mediach we wszelkich formach publikacji, w szczególności plakatach reklamowych, ulotkach, drukowanych materiałach promocyjnych, filmach promocyjnych, reklamie w gazetach i czasopismach, w telewizji oraz w Internecie itp. Wizerunek może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania obrazu, kadrowania i kompozycji, bez obowiązku akceptacji produktu końcowego, lecz nie w formach ogólnie uznanych za nieetyczne lub obraźliwe.
 6. Administrator może przekazać lub udostępnić dane osobowe wyłącznie tym podmiotom lub osobom nie wskazanym w punkcie 4, które realizują na zlecenie Organizatora czynności związane z organizacją i przebiegiem biegu, wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji biegu.
 7. Administrator dba o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Zawodników, dane te są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych. Administrator zapewnia Zawodnikom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych.
 8. Administrator zapewnia, że dane związane z procesem płatności, tj. numery i dane kart kredytowych oraz kody dostępu do internetowych kont bankowych nie są zapisywane przez Administratora. Celem zabezpieczenia poufnych danych transakcje dokonywane przez zewnętrzny system płatności internetowej są szyfrowane.
 9. Po zarejestrowaniu zgłoszenia i zaksięgowaniu opłaty startowej, dane zawodnika (imię i nazwisko, miejsce zamieszkania – miejscowość, rok urodzenia, przynależność klubowa, płeć) zostaną opublikowane na ogólnodostępnej liście startowej oraz wynikach.

XIII. Kontrola antydopingowa

 1. Organizator Biegu zastrzega sobie przeprowadzenie badań antydopingowych.
 2. Zdobywcy I, II, III miejsca w kategorii generalnej kobiet i mężczyzn oraz losowi uczestnicy Biegu mogą być poddani kontroli antydopingowej (w tym EPO).
 3. W przypadku stwierdzenia obecności środków dopingowych zabronionych zgodnie listą WADA w próbce „A”, zawodnik jest informowany o możliwości i szczegółach badania próbki „B” na własny koszt. Pozytywny wynik badania próbki „B” powoduje automatyczną dyskwalifikację zawodnika lub zawodniczki.

XIV. Postanowienia końcowe:

 1. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą posiadać numery startowe przymocowane do koszulek sportowych na piersiach. Pod karą dyskwalifikacji niedopuszczalne jest zasłanianie numeru startowego w części lub w całości.
 2. Opiekę lekarską zapewnia Organizator. Z ramienia Organizatora za koordynację działań medycznych odpowiada Dyrektor Medyczny Biegu.
 3. Organizator zapewnia szatnie, natryski, przechowalnie bagażu.
 4. Organizator umożliwia skorzystanie z bezpłatnego masażu sportowego na godzinę przed rozpoczęciem biegu oraz do godziny po jego zakończeniu. Decyduje kolejność zgłoszeń do stoiska masażu.
 5. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione bez opieki.
 6. Organizator nie ubezpiecza zawodników od następstw nieszczęśliwych wypadków w czasie trwania imprezy.
 7. Pobranie numeru startowego jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Biegu i wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych, udostępnienie wizerunku i wypowiedzi związanych z organizacją Biegu.
 8. Wyniki Biegu będą dostępne po zakończeniu imprezy na tablicy ogłoszeń w Biurze Zawodów oraz na stronie www.polmaraton.pobiedziska.pl
 9. Organizatorzy pozostawiają 50 numerów startowych do dyspozycji Dyrektora Biegu dla zaproszonych gości. Dyrektor Biegu ma prawo dysponować numerami również w dniu Biegu.
 10. Interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do Organizatora.
 11. Pisemne protesty przyjmuje Biuro Zawodów Półmaratonu w ciągu 1 godziny od zamknięcia mety przy jednoczesnym uiszczeniu kaucji w wysokości 100 zł. Protesty rozstrzyga Dyrektor Półmaratonu – decyzje Dyrektora są nieodwołalne. Protesty będą rozpatrywane w czasie 2 godzin od wniesienia. W przypadku bezzasadności wniesionego protestu kaucja przepada.
Pobierz pdf